Web client element types

Discussion in 'Microsoft Dynamics 365' started by ivanthai, Apr 21, 2015.

 1. ivanthai

  ivanthai New Member

  Các yếu tố trong mô hình Microsoft Dynamics AX được sử dụng để phát triển doanh nghiệp . Trong đó các ứng dụng Portal web client được minh họa trong mô hình sau :

  34.png
  • Web menu item : được sử dụng để chỉ rõ những hành động chuyển hưởng của web mà có thể làm thay đổi trạng thái của hệ thống Microsoft Dynamics AX hoặc giao diện người dùng. Nếu một nhãn được chỉ định cho một Web menu item, Microsoft Dynamics AX runtime sẽ sử dụng nhãn được thiết lập để đặt tên cho những hành động khi được đưa lên giao diện người dùng.
  35.png
  • Web menu : được sử dụng để nhóm các Web menu itemsSubmenus theo những thiết lập mà người dùng yêu cầu. Web menu được hiểu như là những siêu liên kết trên những Webpages.
  37.png
  • Web content : được sử dụng để xem lại những nội dung mà người dùng thiết kế trên ASP.NET user control. ASP.NET user control được phát triển trên Visual Studio IDE và được lưu trữ trong mô hình dữ liệu của Microsoft Dynamics AX.
  36.png
  • Web part : được sử dụng để lưu trữ lại SharePoint web part trong mô hình dữ liệu của Microsoft Dynamics AX. Web part sẽ được lưu trữ trên web server khi đã triển khai.
  38.png
  • Page definition : được sử dụng để lưu trữ lại SharePoint webpage trong mô hình dữ liêu của Microsoft Dynamics AX. Page definition sẽ được lưu trữ lại trên web server khi đã triển khai.
  39.png
  • Web control : được sử dụng để lưu trữ lại ASP.NET user control trong mô hình dữ liệu của
   Microsoft Dynamics AX. Web control sẽ được lưu trữ lại trên web server khi đã triển khai.
  43.png
  • List definition : được sử dụng để lưu trữ lại SharePoint list definition trong mô hình dữ liệu của Microsoft Dynamics AX. List definition sẽ được tạo trên SharePoint server khi đã triển khai.
  40.png
  • Static file : được sử dụng để lưu trữ file trong mô hình dữ liệu của MicrosoftDynamics AX. File sẽ được lưu trữ trên SharePoint server khi đã triển khai.
  41.png
  • Web module : được sử dụng để xác định cấu trúc của SharePoint website. Web module được tạo như là một Subsite theo trang Home trong SharePoint.
  42.png
   
 2. Loading...


Share This Page