Workflow element types

Discussion in 'Dynamics 365 for Sale' started by ivanthai, Apr 18, 2015.

 1. ivanthai

  ivanthai New Member

  Workflow element types được xác định như một qui trình những công việc, chẳng hạn như xem xét hoặc phê duyệt, bằng cách liên kết các công việc đến Menu Items. Khi một Form thực hiện qui trình, Workflow sẽ tự động làm cho các Controls hỗ trợ người dùng trong qui trình thực hiện công việc. Workflow elements được xác định bằng các tài liệu qui trình và những sự kiện xử lí bằng Class. Các kiểu phần tử mô hình sau đây là một phần của Microsoft Dynamics AX Meta-model :
  • Workflow type : chỉ rõ qui trình trong quá trình xử lí tài liệu qui trình. Workflow được thiết lập bao gồm các công việc xử lí sự kiện, những thiết lập qui trình công việc cụ thể và các ràng buộc trên Menu Items.
  20.png
  • Workflow task : được hiểu là một qui trình công việc. Workflow task bao gồm bao gồm một danh sách các kết quả thực hiện, sự kiện xử lí và ràng buộc trên Menu Items.
  21.png
  • Workflow approval : đưa ra qui trình công việc chính đã được xác định. Workflow approval bao gồm phê duyệt, từ chối, thay đổi yêu cầu, không nhận kết quả thực hiện, một danh sách các sự kiện xử lí, và các ràng buộc trên Menu Items.
  22.png
  • Workflow provider : xác định rõ tên của Class cung cấp dữ liệu cho Workflow. Ví dụ dữ liệu bao gồm một danh sách các thành viên tham gia thực hiện qui trình, danh sách các ngày hoàn thành công việc và một hệ thống cấu trúc của người sử dụng xác định các trường hợp trên báo cáo.
  23.png
   
  Last edited: Apr 18, 2015
 2. Loading...

  Similar Threads Forum Date
  Microsoft Dynamics Marketing 2015 Update Campaign Management New Features - Workflow Triggers Dynamics 365 for Sale Dec 8, 2014
  CRM 2013 Features: Using Real-time Workflow for Validation Rules Dynamics 365 for Sale Oct 22, 2014
  Set a Default Price List with a Real-Time Workflow in Dynamics CRM Dynamics 365 for Sale May 27, 2014
  Web client element types Dynamics 365 for Sale Apr 21, 2015
  Role-based security element types Finance and Operations Apr 20, 2015

 3. DynamicsAX

  DynamicsAX Well-Known Member

  Hi ban,
  Chỉ mình tạo một WF approved ngân sách trong Project management, mình tạo hoài mà không được .
   
  NONGMINH likes this.

Share This Page