Xây dựng KPI cảnh báo với Tableau

Discussion in 'Tableau' started by tableau, Jan 15, 2016.

 1. tableau

  tableau Well-Known Member

  Tableau hỗ trợ nhiều tính năng, giúp người dùng dễ dàng xây dựng các cảnh báo KPI. Ví dụ như bạn có doanh thu thực tế so với kế hoạch và muốn đưa ra cảnh báo để theo dõi như hình bên dưới.

  Nội dung cảnh báo: Chia các mức cảnh báo theo các trường hợp:
  1: khi doanh thu thực tế vuợt kế hoạch
  2: % doanh thu thực tế nằm trong khoảng 80%-100% so với kế hoạch
  3:% doanh thu thực tế nằm trong khoảng 50%-80% so với kế hoạch
  4:% doanh thu thực tế nằm trong khoảng 0%-50% so với kế hoạch
  Tableaukpi1.png

  Bạn thực hiện các hướng dẫn sau:

  Bước 1: Giả sử dữ liệu của bạn có dạng như sau:
  Tableaukpi2.png

  Bước 2: Kết nối Tableau desktop đến dữ liệu

  Bước 3: Tính %Actual theo công thức: %Actual=Actual/Target
  Tableaukpi3.png
  >> Định dạng format dạng %

  Bước 4:Định dạng bảng màu cho các trường hợp, Tính ColourIndicator theo công thức
  IF [%Actual]>=1 then 'Blue'
  ELSEIF [%Actual]<1 and [%Actual]>=0.8 then 'Green'
  ELSEIF [%Actual]<0.8 and [%Actual]>0.5 then 'Yellow'
  ELSE 'Red'
  END
  Tableaukpi4.png


  Bước 5: Kéo Product vào Columns, %Actual vào Rows

  Tableaukpi5.png

  Bươc 6: kéo ColourIndicator vào Color
  Tableaukpi6.png

  Bước 7: Thêm mản màu làm nền: Nhấn pahir chuột vào Axis %Actual >> Add Reference line
  Tableaukpi7.png
  Bước 8: Chọn Band, chọn dạng là Constant
  Sau đó nhập các mảng nền từ 0.8-1
  Tableaukpi8.png

  tương tư như bước này bạn có thể thêm nhiều mảng phân tích như hình bên dưới bằng cách thên Add Reference Line.

  Tableaukpi9.png

  Bước 9: Bạn có thể thêm giá trị %Actual hiển thị trên mỗi sản phẩm bằng cách thêm Add reference line như hình bên dưới.
  Tableaukpi10.png


  Chúc thành công !
   
  Last edited by a moderator: Jan 15, 2016
 2. Loading...


Share This Page